aCIP® - Information management reinvented

aCIP® är ett koncept och en verktygslåda för smart informationshantering utvecklat av Adentia AB. Under över 30 års konsultande inom fysisk säkerhet och skydd av kritisk infrastruktur har vi konstaterat att "något" saknas för att strukturera och hantera all den ofta komplexa information som förekommer i stora projekt och i förvaltningen av stora system. Den gamla vanliga verktygslådan med Word, Excel och en filserver är helt enkelt inte bra nog enligt oss. Om inte er affärsidé är att generera maximalt med konsulttimmar.

Efter att ha, utan framgång, sökt världen runt efter lämpliga verktyg beslutade vi 2010 att utveckla detta "något" som nu är aCIP®. Efter att under flera år använts av Adentia i den egna konsultverksamheten som det huvudsakliga verktyget är aCIP® sedan 2016 en stabil och kraftfull produkt på marknaden.

aCIP® består av en databas, en klientprogramvara (aCIP®-client), ramverk (frameworks) och konfigurationer (configurations).

Databas

aCIP® databas är installerad på site i en Microsoft SQL Server eller i molnet på Microsoft Azure eller hos annan ISaaS-leverantör. I enklare tillämpningar med bara en användare kan allt installeras i en PC med SQL Express. Databasens struktur är alltid densamma oavsett vad aCIP® ska användas till. Ramverk och konfiguration sätts sedan upp till önskad tillämpning, t ex kravhantering, projekthantering, konfigurationshantering, systemförvaltning eller kombinationer av dessa. Faktum är att aCIP® kan användas till att hantera pecis vilken information som helst. Det är bara behov och fantasi som begränsar.

aCIP®-client

Programvaran är utvecklad med moderna och framtidsäkra verktyg och är avsedd att köras på Windows 7 eller senare. Precis som med databasen är aCIP®-client alltid densamma oavsett tillämpning. Den anpassar som funktionalitet efter installerat ramverk och konfiguration. aCIP®-client kan köras och fyra olika lägen: Read-Only, User, Administrator och Developer.

Ramverk (Frameworks)

I ramverket definieras datamodellen, dvs vilken typ av information (elementtyper) som ska hanteras och hur dessa ska relatera till varandra (relationstyper). Det är här funktionaliteten i datamodellen skapas. Ramverk (framework) och konfiguration (configuration) skapas i ett speciellt Excel-dokument. Det gör det enkelt för konsulter, specialister, kravställare och användare att tillsammans definiera hur allt ska fungera. Ramverket jobbas ofta fram in workshop-form. Med aCIP®-client i Developer-läge kompileras sedan ramverket till en skyddad fil som sedan installeras i produktionsmiljön. Den kompilerade filen innehåller aldrig något känsligt och kan t ex mailas från konsult till kund för enkel inläsning utan speciella kunskaper. Detta upplägg gör det också enkelt att gör ändringar efterhand med bibehållna data i databasen.

Konfigurationer (Configurations)

I konfigurationen definieras datafält, vallistor, färger på flaggor, formatering etc för de olika elementtyperna och hur de ska benämnas. En konfiguration är alltid knuten till ett specifikt ramverk. Men ett ramverk kan däremot ha olika konfigurationer, t ex för olika språk. Precis som med ramverket kompileras konfigurationen och kan sedan skickas till kunden för enkel inläsning. I aCIP® kan enklare ändringar i konfigurationen göras på någon timme, mailas till kund och vara i produktion innan dagen är slut. Gör det med någon annan databaslösning den som kan. För mer information kontakta Anders Hellman.

Downloads

aCIP® Folder (Eng)
aCIP® - Konsten att skapa ordning (Swe)
aCIP® - The art of creating order (Eng)
aCIP® - Asset Manager (Swe)
aCIP® - Brandtätningar (Swe)
aCIP® - Fetch sensors from AutoCad (Eng)
aCIP® - Fiberallokering (Swe)
aCIP® - För teleprojektörer (Swe)
aCIP® - Consultancy (Eng)
aCIP® - Sample Framework and Configuration